บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)
เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้า
  
  
เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ