บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)
เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้า
1. แนะนำโปรแกรม
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. แนะนำโปรแกรม
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
3. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) จำนวน 40 ข้อ
4. บทเรียน
4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นงานเชื่อมไฟฟ้า และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน
4.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน
4.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน
4.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ลักษณะการเชื่อมไฟฟ้า และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียน
5. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จำนวน 40 ข้อ
6. ผู้จัดทำ
หน้าแรก