บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)
เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้า
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชา ช่างเชื่อมไฟฟ้า 1
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจความรู้เบื้องต้นงานเชื่อมไฟฟ้า
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบงานเชื่อมไฟฟ้า
3. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าได้
4. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าตามลักษณะท่าเชื่อมพื้นฐานได้
หน้าแรก