บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction)
เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้า
6. ผู้จัดทำ
ว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
หน้าแรก