เอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

1 OBECQA
2 คู่มือการนิเทศ
3 คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4 โครงสร้างองค์การ
5 แนวทางการดำเนินงาน
6 เอกสารแนวทางและเกณฑ์เวทีคุณภาพ
7 คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
8 แนวทางการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
9เป้าหมายและตัวชี้วัด