[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

 


  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนสันทรายวิทยาคม  
 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2516 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศการสามัญศึกษา โดยจัดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนมีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โดยอธิบดีกรมสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนได้ ตามหนังสือ พก.1002/110 ลงวันที่ 20 มกราคม 2515 เปิดสอนครั้งแรกชั้น ม.ศ.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีครูมาทำการสอนจำนวน 3 คน คือ 1. นายวิชาญ การเจนจิต 2. นางพิสมัย มะลิวรรณ 3. นางสาวลัดดา ธินะ มีนักเรียน 99 คน โดยแยกเป็นชาย 61 คน หญิง 38 คน ผู้บริหารคนแรก คือ นายสาหร่าย แสงทอง
 
            
 
             ปัจจุบันโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอ สันทราย บนถนนเชียงใหม่-พร้าว ตรงหลักกิโลเมตรที่ 12 ที่ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ห่างจากตัวอำเภอสันทรายประมาณ 7 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอน 6 ระดับ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1580 คน ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 
               
 
             ภารกิจของโรงเรียน จักการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา โดยจัดการศึกษาในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสำนักเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมาย
 
 
            1. พัฒนาระบบการบริหารจักการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
 
            2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี มีทักษะในการดำรงชีวิต รักษ์ความเป็นไทยและภาคภูมิใจในสถานศึกษาและท้องถิ่น
 
            3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 
            4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 
            5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
            6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา