[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

 


  
ทำเนียบบุคคลากรโรงเรียน  
 

ฝ่ายบริหาร

นายพรเทพ ศุภราภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

นายเนรมิต ใจแก้ว
รองผู้อำนวยการ

นายมานพ  วรรณศรี
รองผู้อำนวยการ

นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางณัฐญา กาลันสีมานายนริส บัววิรัตน์เลิศนายสุรเชษฐ์ อุปกุลนางสุดาคำตันนางสาวประภาพร มอญแสง


นายกสิณ แก้ววงศ์


นางอัลิปรียา ปิงหล้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางสาวนงคราญ ตันตะละนางทัศนีย์ จิตไพโรจน์นางอัญชลี ธรรมขันธ์นางประไพ สุวรรณโสภณนางวารุณี อุ่นตานนายเทพวิกรณ์ มณีวังนางสาวกฤษณา จองมนนางจินตนา สุวรรณ์นางสาวจันทราภรณ์ ศิริวรรณพฤกษ์นางสาวเสาวรส ชื่นทิม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นางทวีพร ฟูวงษ์
นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์
นางสาวภิรญา คงแสงเพชร
นายเสถียร กันธิยะ
นางวนิดา กิติลือ
นายอาทิตย์ อินทะรินทร์
นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ
นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิชนางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์นางประทุม พุทธวงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานางวิไลลักษณ์ วงค์วัจนสุนทรนางสาวจันทนา อินทจักร์นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์
นางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติ
นางพรรณราย เทียนบุญ
นายสุกฤษฏิ์ สมจิตร

นางสาวสุพัตรา พ่วงแผน
นางปัณฑา อัมรานนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพงศธร คิดการงาน
นายนพรัตน์ ชูศรี
นายอุทิศ ณ วิชัย
นายอัสฎางค์ กองสถานนางสาวกฤษณ์วรงค์ เตชะสิริสุขสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนายปริญญา เฉลิมสุขนางไพจิตรี ถาวงษ์กลางนายคีตภัทร กัลยาณวุฒินายอนันต์ อุดแดง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์นางนาฎลัดดา คำพรนายวรชาติ ภู่ทองนายสมหมาย ยินดีนายกิตติเชษฐ์ กาญจนะวิศิษฎ์ 
กลุ่มวิชาธุรกิจ


 
นางวิไล กะตะโทนางกฤษณี เหลี่ยวรุ่งเรืองนางพิศมัย แสงคำนางถนอมจิต ดอนดี
กลุ่มวิชาคหกรรมนางรฤณญา ภูมิวิสัยนางวรรณา แสงคำนางสาวแน่งน้อย คำสุขนางรุจี เฉลิมสุข
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม


นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งนายนพดล ศรีทองคำว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทองนายอุทัย สมณะ
 กลุ่มวิชาเกษตรกรรม


นายบุญถม แสงคำนายยงยุทธ พุทธวงค์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนายวุฒิชัย ชัยกันย์นางกรรณิการ์ ปัญญานางจีรพรรณ มหาพรหมนางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์นางสาวพิชญาภรณ์  สัลละพันธ์นางพวงทอง อยรังสฤษฎ์กูลนางสาวกุศลิน วรรณกรโภคกุลนางชื่นพักตร์ สมานวงศ์นางสาวบุปผา ขุมคำนางสาวชุลีพร บัวทองนายภิญโญ คล้ายบวรนางเอมอร  กันธะวังMiss.Mia Prohaska
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

                 

นางสาวไพรินทร์ จันทร์สุก                                   นายอภิสิทธิ์  อภิวงศ์งาม

บุคลากรอัตราจ้าง


นางสาวณัฏฐินี ศรีแก้วขัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ว่าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา มูลเมือง

เจ้าหน้าที่วิชาการ
นายพิษณุ ดวงติ๊บ

เจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาวชลธิชา นามสง่า

ครูอัตราจ้างสังคมศึกษา
นางสาวศศิวิมล สิงห์คำ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ นางสาวชุติมา โพธิทอง

เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์
นางสุทิน ปารมี

นักการ


นายวุฒิกร ดวงคำ

นักการ

นายวิษณุกร สมใจ

นักการ

นายสวัสดิ์ ชำเรือง

นักการ
นายมานิตย์ ก๋องคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายหล้า นามวงค์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายเฉลิมศักดิ์  เดคำกาศ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายบุญปั๋น จันทร์ศรี 

พนักงานขับรถ
ลูกจ้างประจำ

นายประสิทธิ ใจแปง