[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

 


  
ทำเนียบบุคคลากรโรงเรียน  
 

ฝ่ายบริหาร

นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

นายเนรมิต ใจแก้ว
รองผู้อำนวยการ

นายมานพ  วรรณศรี
รองผู้อำนวยการ

นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางสาวประภาพร มอญแสง
นายสุรเชษฐ์ อุปกุล
นางสุดาคำตัน
นางอัลิปรียา ปิงหล้า
นายกสิณ แก้ววงศ์

   
นายกัมพล มาโน
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายเทพวิกรณ์ มณีวังนางสาวนงคราญ ตันตะละ
นางอัญชลี ธรรมขันธ์
นางประไพ สุวรรณโสภณ
นางวารุณี อุ่นตาน
นางสาวเสาวรส ชื่นทิม
นางสาวกฤษณา จองมน
นางจินตนา สุวรรณ์นายปรีชา ปินตา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นางนพมาศ พิทักษ์กมลรัตน์
นายสุภาพ ญาติสมบูรณ์
นางสาวภิรญา คงแสงเพชร
นายเสถียร กันธิยะ
นางวนิดา กิติลือ
นายอาทิตย์ อินทะรินทร์
นายนิพรรณ์ ปิยนันทคุณ
นางสาววิสุธิดา ธัญญะวานิชนางทวีพร ฟูวงษ์นางประทุม พุทธวงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานางสาวลภัสรดา ปี่ทองธนโชติ
นางวิไลลักษณ์ วงค์วัจนสุนทร
นางสาวจันทนา อินทจักร์
นางอ้อยทิพย์ ดวงจันทร์
นายสุกฤษฏิ์ สมจิตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานายพงศธร คิดการงาน
นายอัสฎางค์ กองสถานนายอุทิศ ณ วิชัย

นางสาวกฤษณ์วรงค์ เตชะสิริสุขสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายปริญญา เฉลิมสุข
นายคีตภัทร กัลยาณวุฒินางไพจิตรี ถาวงษ์กลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์นางนาฎลัดดา คำพรนายวรชาติ ภู่ทอง


กลุ่มวิชาธุรกิจ


 
นางวิไล กะตะโทนางสาวสุพัตรา พ่วงแผนนางพิศมัย แสงคำนางถนอมจิต ดอนดี
กลุ่มวิชาคหกรรมนางรฤณญา ภูมิวิสัยนางสาวแน่งน้อย คำสุขนางรุจี เฉลิมสุข
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม


นายชาญยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่งนายนพดล ศรีทองคำว่าที่ร้อยโทจุมพล ทาทองนายอุทัย สมณะ
 กลุ่มวิชาเกษตรกรรม


นายบุญถม แสงคำนายยงยุทธ พุทธวงค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางจินตนา มงคลไชยสิทธิ์นางกรรณิการ์ ปัญญานางจีรพรรณ มหาพรหมนายวุฒิชัย ชัยกันย์นางสาวพิชญาภรณ์  สัลละพันธ์นางพวงทอง อยรังสฤษฎ์กูลนางสาวกุศลิน วรรณกรโภคกุลนางชื่นพักตร์ สมานวงศ์นางสาวบุปผา ขุมคำนางสาวชุลีพร บัวทองนายภิญโญ คล้ายบวรนางเอมอร  กันธะวัง
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
              

                 นายอภิสิทธิ์  อภิวงศ์งาม

บุคลากรอัตราจ้าง


นางสาวณัฏฐินี ศรีแก้วขัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ว่าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา มูลเมือง

เจ้าหน้าที่วิชาการ
นายพิษณุ ดวงติ๊บ

เจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาวชลธิชา นามสง่า

ครูอัตราจ้างสังคมศึกษา
นางสาวศศิวิมล สิงห์คำ

ครูบรรณารักษ์นางสาวชุติมา โพธิทอง

ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 
นางสุทิน ปารมี

นักการ


นายวุฒิกร ดวงคำ

นักการ


นายสวัสดิ์ ชำเรือง

นักการ
นายมานิตย์ ก๋องคำ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย